TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Müşderi hyzmaty

mhjiyu

Hyzmat düşünjesi

Üstünlige eýeriň, garaşylýanlardan ýokary boluň we baha dörediň

Hyzmat jogap

Tejribeli gündelik hyzmat inersenerleri size gije-gündiziň dowamynda hyzmat edýärler;
Hyzmat telefon liniýasy: 0838-2900488, 0838-2900938;satuwdan soňky e-poçta ulanyp bilersiňizservice@injet.cnýa-da biziň bilen habarlaşmak üçin web sahypasynda habar goýuň.

Müşderiler
kesmek

Öň satuw / satuwda / satuwdan soň goldaw

Taslama maslahat beriş we ulgam dizaýny we müşderilere professional ulgam çözgütlerini ösdürmäge kömek etmek;Degişli tehniki görkezmeleri we ulgam okuwlaryny üpjün ediň we taslama önümleriniň işe girizilmegine we gurnalmagyna jogapkär boluň;Mundan başga-da, islegleriňize görä has goşmaça baha goşulan hyzmatlary berip bileris.

Hyzmat gözegçiligi

Satuwdan soňky hyzmat inersenerleri tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar barada teklipleriňiz we bellikleriňiz bar bolsa, hyzmatymyza gözegçilik liniýasyna jaň ediň.

Hyzmat gözegçiligi Tel.:0838-2900585.Has giňişleýin, hünärmen we şahsy hyzmat goldawyny bermek üçin, hyzmat re modeimimiz, hyzmat dolandyryşy we hyzmat mazmuny barada görkezmeler we teklipler bermegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys, şeýle hem satuwdan soňky hyzmat işgärlerimiziň işine gözegçilik etmäge çagyrýarys. .

bwsr

Habaryňyzy goýuň