TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Injet New Energy we bp impuls EV zarýad beriş infrastrukturasynyň geljegini kesgitlemek üçin birleşiň

Şanhaý, 2023-nji ýylyň 18-nji iýuly- Elektrik ulagy (EV) ekosistemasyny güýçlendirmek ugrundaky möhüm ädimde Injet New Energy we bp impuls strategiki hyzmatdaşlyk memorandumy resmileşdirdi.Bu ähmiýetli hyzmatdaşlyk, täze energiýa zarýad beriş infrastrukturasynyň landşaftyny täzeden kesgitlemäge gönükdirilen özgerişli hyzmatdaşlygyň başlangyjy bolan Şanhaýda geçirilen möhüm gol çekişlik dabarasynda bellendi.

Bp-iň elektrikleşdirilmegi we hereketliligi bölünişi hökmünde, bp impulsy Hytaýyň täze dörän täze energiýa pudagynyň ýollaryny işjeň öwrenýär.Senagata ýolbaşçylyk etmek kararyna esaslanan bp impuls, täze energiýa zarýad enjamlaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça tejribesi bilen tanalýan Injet New Energy we oňa degişli guramalar bilen strategiki taýdan birleşdi.Hyzmatdaşlyk, täze energiýa stansiýalaryny döretmekde we işlemekde Injet New Energy-iň uly tejribesini ulanmagy maksat edinýär we bu bilelikdäki iş üçin berk binýady üpjün edýär.

640

Innowasiýa we ajaýyp hyzmat barada umumy düşünje bilen birleşen bu strategiki bileleşik, Çengdu we Çongçin ýaly esasy şäherlerde göni tok (DC) çalt zarýad beriş stansiýalarynyň giň ulgamyny bilelikde taslamaga, gurmaga we dolandyrmaga taýyn.Esasy maksat, ulag eýelerine we ulanyjylara çalt, elýeterli we ygtybarly energiýa çözgütlerini hödürlemek, şeýlelik bilen umumy eýeçilik tejribesini ýokarlandyrmak we durnukly transportyň giňden kabul edilmegine itergi bermek.

Taryhy gol çekişlik dabarasy diňe bir zarýad beriş stansiýasynyň giňelmeginde tolgundyryjy täze bölümiň başlangyjy bolman, eýsem Injet New Energy we bp impulsy üçin bilelikdäki syýahatyň başlanandygyny görkezdi.Bu syýahat, çeşmeleriň birleşmegi, tehnologiki ösüşler we ulanyjy merkezi zarýad beriş çözgütlerini bermekde üýtgewsiz ygrarlylyk bilen häsiýetlendirilýär.Global awtoulag landşaftynyň durnuklylyga tarap üýtgemegi bilen, bu hyzmatdaşlyk pudagyň oňyn we üýtgeýän özgerişleri amala aşyrmak baradaky köpçülikleýin çözgüdiniň subutnamasy bolup durýar.

640 (2)

“Injet New Energy”, döredilen mirasy we önümçilikde öňdebaryjy batyrlygy bilen, bp impulsynyň öňdebaryjy ruhy bilen utgaşyp, EV zarýad pudagynyň konturlaryny üýtgetmäge taýýarlanýar.Bu strategiki hyzmatdaşlyk, Hytaýda EV ulanyjylary üçin ösen amatlylyk, durnuklylyk we elýeterlilik döwrüni başlaýar.Iki tarap hem degişli güýçlerini we tejribelerini ulanyp, zarýad beriş infrastrukturasyny durnukly transport matasyna bökdençsiz birleşdirip, has ekologiki taýdan deňagramly geljegi katalizirlemek arkaly hereketiň geljegini düzmek üçin strategiki taýdan ýerleşýärler.

“Injet New Energy” bilen “bp impuls” -yň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlyk, durnukly we elektrikleşdirilen transportda özgerişli ädim ätýär.Bu pudak ýolbaşçylary bilelikdäki işlerinde birleşenlerinde, Hytaýyň üsti bilen innowasiýa, elýeterlilik we ekologiýa taýdan arassa transport çözgütleri bilen hereketiň geljegini täzeden kesgitlemeli.Bu hyzmatdaşlyk diňe bir tehnologiýany ösdürmäge bolan ygrarlylygyny görkezmek bilen çäklenmän, has ýaşyl we dowamly geljege bolan umumy garaýyşlaryny hem görkezýär.


Iş wagty: Awgust-10-2023

Habaryňyzy goýuň