TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Önümçilige öwrüliýän güýç dolandyryjylary: Injetiň TPH10 seriýasy

Elektrik gözegçileri, elektrik energiýasynyň ulanylyşyny we dolandyrylyşyny üýtgedip, dürli pudaklarda möhüm komponentler hökmünde ýüze çykdylar.Senagat elektronikasynyň öňdebaryjy öndürijisi bolan Injet, ýyladyş programmalaryny üýtgedýän we ösen aýratynlyklary we mümkinçilikleri bilen köp pudaklara kuwwat berýän iň täze “TPH10 seriýaly ýeke fazaly güýç gözegçisi” we “TPH10 seriýaly üç fazaly güýç gözegçisi” bilen tanyşdyrdy. .

TPH10 seriýaly bir fazaly güýç gözegçilik ediji 100V-den 690V aralygynda bir fazaly AC elektrik üpjünçiligine bil baglaýan ýyladyş programmalary üçin ýörite döredildi.Dar göwrümli dizaýny öz içine alýan bu güýç gözegçisi diňe bir ýokary takyklygy we durnuklylygy üpjün etmän, eýsem gymmatly gurnama ýerini hem tygşytlaýar.Bu köptaraply enjam, aýna süýüm senagaty, TFT aýna emele getirmek, anneal prosesi we göwher ösüş programmalary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

güýç gözegçilik ediji ýeke faza

TPH10 seriýasynyň ýeke fazaly güýç dolandyryjysynyň esasy aýratynlyklary:

 • Highokary takyklygy we durnuklylygy üpjün edýän doly sanly gözegçilik.
 • Netijeli baha we ortaça baha gözegçiligini goşmak bilen çeýe dolandyryş opsiýalary.
 • Dürli amaly talaplar üçin birnäçe dolandyryş tertibi.
 • Ikinji nesil patentlenen elektrik paýlaýyş warianty, elektrik torunyň täsirini azaldyp, elektrik üpjünçiliginiň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.
 • Ulanyjy üçin amatly işlemek üçin LED klawiatura ekrany, daşarky displeý birikmesi mümkinçiligi.
 • Ykjam gurluş we aňsat gurnama.
 • Giňeldilip bilinýän Profibus-DP we Profinet aragatnaşyk mümkinçilikleri bilen gurlan Modbus RTU aragatnaşygy.

Üç fazaly güýç dolandyryjy

TPH10 seriýaly üç fazaly güýç gözegçilik edijiElektrik eremesi, aýna emele getirmek we ýanmak, polat we litiý materiallaryny süzmek, peçler, peçler, ýanma amallary we başga-da köp sanly programma üpjünçiligini göz öňünde tutup, has giň bahalandyrylan tok hödürleýär.100V-den 690V aralygynda üç fazaly AC elektrik üpjünçiliginiň utgaşdyrylmagy bilen, bu güýç gözegçisi köp sanly önümçilik şertlerinde aýrylmaz boldy.

TPH10 seriýasynyň üç fazaly güýç dolandyryjysynyň esasy aýratynlyklary:

 • Highokary takyklygy we durnuklylygy üpjün edýän doly sanly gözegçilik.
 • Netijeli baha we ortaça baha gözegçiligini goşmak bilen çeýe dolandyryş opsiýalary.
 • Iň amatly öndürijilik üçin birnäçe dolandyryş tertibi.
 • Ikinji nesil patentlenen elektrik paýlaýyş warianty, elektrik torunyň täsirini azaltmak we elektrik üpjünçiliginiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak.
 • Daşarky displeý birikdirmesi bilen aňsat işlemek üçin LED klawiatura ekrany.
 • Ykjam gurluş we aňsat gurnama.
 • Modbus RTU goldawy bilen standart RS485 aragatnaşygy, giňeldilip bilinýän Profibus-DP we Profinet aragatnaşygy.

Senagatlar öz işlerini optimizirlemäge we netijeliligi ýokarlandyrmaga çalyşýarka, Injet-den TPH10 seriýaly güýç dolandyryjylary aýrylmaz çözgütler hökmünde ýüze çykdy.Öňdebaryjy aýratynlyklary, takyk gözegçiligi we köpugurly goşundylary bilen bu gözegçilik edijiler dürli pudaklarda öndürijiligi we energiýa dolandyryşyny ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýarlar.

Injet-iň innowasiýa we ygtybarlylyga bolan ygrarlylygy, iň täze energiýa gözegçilik çözgütlerini gözleýän pudaklar üçin ygtybarly hyzmatdaş hökmünde döredildi.TPH10 seriýasy öňde barýarka, Injet, güýç öndürijileri we öndürijiligiň täze belentliklerine ýetmek üçin pudaklara kuwwat berip, güýç dolandyryjylary pudagynda ösüşi dowam etdirýär.


Iş wagty: Awgust-01-2023

Habaryňyzy goýuň