TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Germaniýa ýene-de baryp görüň, Germaniýanyň Mýunhen şäherinde geçirilen “EV zarýad enjamlary” sergisinde INJET

14-nji iýunda Germaniýanyň Mýunhen şäherinde Power2Drive EUROPE geçirildi.Bu sergä 600 000-den gowrak senagat hünärmeni we dünýädäki täze energiýa pudagyndan 1400-den gowrak kompaniýa ýygnandy.INJET sergide haýran galdyryjy görnüşe eýe bolmak üçin dürli EV güýçlendirijisini getirdi.

Power2Drive EUROPE

“Power2Drive EUROPE”, “Smarter E” -iň kömegi bilen beýleki üç sany täze energiýa tehnologiýasy sergisi bilen bir wagtda geçirilýän “Smarter E” -iň esasy kiçi sergilerinden biridir, bu global täze energiýa senagaty çäresinde INJET gatnaşdy iň täze R&D tehnologiýasyny, ýokary hilli zarýad beriji önümleri we önümçilikde öňdebaryjy çözgütleri görkezmek üçin B6.104 stendi.

sergi meýdançasy

Bu sergä gatnaşmak, INJET üçin marka güýjüni Europeanewropa bazaryna görkezmek üçin möhüm kanallardan biridir.Bu sergi üçin INJET täze döredilen Swift seriýasyny, Sonic seriýasyny, Kub seriýasyny we EV zarýad berijiniň Hub seriýasyny getirdi.Önümler açylan badyna köp sanly myhmanlary gyzyklandyrdy.Degişli işgärleriň tanyşdyrylyşyny diňlänlerinden soň, köp sanly myhman kompaniýanyň daşary ýurt dolandyryjysy bilen içgin pikir alyşdy we geljekde zarýad alýan poçta pudagynyň çäksiz mümkinçilikleri barada söhbet etdi.

EV zarýad beriji önümler

Germaniýada köpçülikleýin zarýad beriş postlary köp we Europeewropadaky iň uly zarýad beriş stansiýalarynyň biridir.INJET Europeanewropaly müşderiler üçin ýokary hilli AC EV zarýad berijini bermekden başga-da, köpçülikleýin täjirçilik zarýadlary üçin has amatly Hub Pro DC çalt zarýad berijisini hem üpjün etdi.Hub Pro DC çalt zarýad berijiniň kuwwatlylygy 60 kWt-dan 240 kWt, iň ýokary netijeliligi ≥96% bolup, täze güýçli zarýad bermek üçin netijeli zarýad bermegi üpjün edip biljek hemişelik güýç moduly we akylly güýç paýlanyşy bilen iki sany ýaragly bir enjamy kabul edýär. energiýa ulaglary.

INJET-Hub Pro sahnasynyň grafigi 2-

Mundan başga-da, müşderileriň köpüsi “Hub Pro DC Fast Chargers” -iň içindäki programmirläp bolýan zarýad beriş post güýji dolandyryjysy bilen gyzyklanýar.Bu enjam, zarýad beriş postunyň içerki gurluşyny ep-esli aňsatlaşdyrýan we zarýad beriş postunyň abatlanylmagyny we abatlanylmagyny has amatly edýän çylşyrymly zarýad beriş post gözegçiligini we degişli güýç enjamlaryny ýokary derejede birleşdirýär.Bu enjam, zähmet güýjüniň agyr nokatlaryny we Europeanewropa bazaryndaky zarýad beriş nokatlarynyň uzak aralygyny takyk kesgitleýär we Germaniýanyň peýdaly model patentine eýe boldy.

INTERSOLAR UREWROPA 2023-5

INJET hemişe içerki we global işewürlik ýerleşişini talap edýär.Esasy sergi platformalarynyň ýokary hilli çeşmeleri bilen kompaniýa dünýäniň esasy täze energiýa öndürijileri bilen aragatnaşyk saklamagy we gepleşikleri dowam etdirer, EV zarýad beriji önümlerini yzygiderli gowulandyrar we täzelär, global ýaşyl energiýanyň üýtgemegini we kämilleşdirilmegini çaltlaşdyrar.


Iş wagty: Iýun-21-2023

Habaryňyzy goýuň